• Go2Slovakia
  • Go2Slovakia
  • Go2Slovakia
  • Go2Slovakia
  • Go2Slovakia

Go2Slovakia   

Slovensko - Hrady a zámky Zobraziť všetky

Oravský hrad

Turistickou atrakciou severného Slovenska je Oravský hrad vybudovaný na skale nad riekou Orava v Oravskom Podzámku. Hradnú vyvýšeninu, na ktorej je vybudovaná dominanta oravského regiónu, osídlili obyvatelia už v predhistorickej dobe. Súčasná podoba hradného komplexu vznikla postupným stavebným vývojom v priebehu 13. až 20. stor. a obsahuje budovy postavené v rôznych historických štýloch - od románskeho slohu cez gotiku, renesanciu, baroko až po romantizmus.
Oravský hrad
Oravský hrad
Slovensko, Žilinský kraj
Mesto: Oravský Podzámok
Rezervácie
mail@go2slovakia.eu
Skype: go2slovakia.eu

Oravský hrad

Základom pre budúcu kamennú pevnosť bolo praveké hradisko, ktoré vzniklo už v dobe halštatskej. Napriek tomu, že Oravský hrad je písomne doložený až v roku 1267, predpokladá sa, že pravdepodobne mohol vzniknúť už v 1. polovici 13. storočia. Jeho úlohou bola ochrana pohraničia a dohľad nad obchodnou cestou z Uhorska do Poľska. Oravský hrad bol kráľovskou pevnosťou Bela IV. a jeho nasledovníkov až do 17. stor., keď sa stal dedičným majetkom rodiny Thurzovcov.

Najstaršou časťou Oravského hradu je Citadela, ktorá vznikla už v 13. storočí. Jej starobylé románske jadro bolo v 16. storočí prebudované v renesančnom slohu. (Dokladom románskeho slohu je zachované okno z tohto obdobia). Citadela plnila úlohu strážnej pevnosti a posledného útočišťa hradnej posádky v prípade obliehania. Ochozy a strieľne poskytovali strategický rozhľad do celého okolia hradu a v čase obliehania aj na vojská, ktoré pod ním rozložili svoj tábor. Zásobárňou pitnej vody pre hradnú posádku Horného hradu bola cisterna napĺňaná dažďovou vodou.

Oravský hrad

Najstaršou časťou Stredného hradu je hranolová veža - donjon, ktorá pochádza z 13. storočia - slúžiaca ako obytná a obranná bašta. V 15. storočí kráľ Matej Korvín nechal postaviť obytný renesančný palác, ktorý dodnes nesie jeho meno. Stavebné činnosti v priestore Stredného hradu ukončil Ján z Dubovca v 1. polovici 16. storočia výstavbou dvoch obranných veží – Východnej a Západnej a päťposchodového obytného paláca. V 16. storočí - v čase vlády Františka Thurzu bola vyhĺbená hradná studňa, ktorá dosahovala hĺbku viac než 90 metrov. V rozpätí rokov 1906 - 1912 boli všetky časti Stredného hradu zreštaurované v novogotickom slohu - grófom Jánom Pálffym.

Už v 13. storočí v priestore Dolného hradu existovalo opevnené podhradie, neskôr organicky začlenené do komplexu hradných objektov. Jeho súčasťou boli viaceré obranné veže, z ktorých sa až do súčasnosti zachovala Archívna veža. Pri západnom hradnom múre dal František Thurzo vybudovať nový jednoposchodový obytný palác.

Oravský hrad
 

Zaujímavosti

Kaplnka sv. Michala

Kaplnka je situovaná v dolnej časti hradného areálu na Hlavnom nádvorí. Ako protestantskú modlitebňu ju dal postaviť Juraj Thurzo v rokoch 1610-1611. V kaplnke uvidíte dvojicu krýpt: Thurzovskú a Henkelovskú, obidve zo 17. storočia, prístenný epitaf na oslavu osobnosti Juraja Thurzu, posmrtné portréty Juraja Thurzu a Alžbety Czoborovej, posmrtné štíty, krstiteľnicu, kazateľnicu, reprodukciu pôvodného protestantského oltára, drevenú emporu. V polovici 18. storočia bol interiér kaplnky barokizovaný, katolizovaný a kaplnka bola zasvätená sv. Michalovi archanjelovi.

Historická expozícia

Oravský hrad je historický komplex, ktorý dokumentuje architektonické slohy jednotlivých historických etáp, jeho pôvodné využitie a prestavby v duchu doby. Expozície sú zamerané na dokumentáciu štýlu stredovekého a novovekého bývania, historických typov a druhov vojenskej techniky, umeleckého cítenia jednotlivých storočí, pretvoreného do umeleckých a úžitkových doplnkov interiérov a výtvarného umenia.

Oravský hrad


Etnografická a prírodovedná expozícia

Oravský región je stále považovaný za oblasť bohatú na ľudovú kultúru v hmotnej i duchovnej podobe. Túto mnohorakosť tradičných hodnôt, s dôrazom na vizuálne vnímanie, ponúka návštevníkom Oravského múzea časť novej etnografickej expozície. V rámci prehliadky Oravského hradu vás čaká prechádzka oravskou prírodou. Okrem základnej charakteristiky prírodných pomerov regiónu Orava, ktorá je spestrená bohatou fotodokumentáciou, sú v expozícii vzorky minerálov, hornín a paleontologických nálezov. Chcete vidieť ako vyzerá život v rieke Orava, rašelinisko, čo žije v blízkosti ľudských obydlí, čím sú charakteristické lúky a pasienky, lesy a vysokohorské lokality na Orave? Nvštívte Múzeum Oravského zámku.

Záujmu a obľube verejnosti sa počas letných mesiacov tešia nočné prehliadky zamerané nielen na históriu, ale aj na strach a zábavu - s vytvorením ozajstnej, mrazivej a autentickej historickej atmosféry.

Oravský hrad

História

Prvá písomná zmienka o existencii Oravského hradu pochádza z roku 1267. Počas svojho vývoja ako obrannej a strážnej pevnosti a tiež šľachtického sídla patril striedavo ku kráľovskému domíniu alebo k majetkom bohatých magnátov, ktorými boli napríklad: Matúš Čák Trenčiansky, magister Donč, panovník Karol Róbert, Stibor zo Stiboríc, Peter Komorovský, Matej Korvín, Ján z Dubovca a iní. Najväčší rozkvet Oravského hradu začína v polovici 16. storočia, keď sa dostal do rúk bohatej šľachtickej rodiny Turzovcov. Na prelome 16. a 17. storočia dali Turzovci hrad postupne prestavať a opevniť a za Juraja Turzu dostal hrad v podstate už súčasnú podobu.

V roku 1800 postihol Oravský hrad niekoľkodňový požiar, kedy ľahli popolom všetky drevené časti Stredného a Dolného hradu. Čiastočné záchranné práce uskutočňoval priamo po požiari vtedajší direktor Oravského komposesorátu František Ziči a neskôr, v rokoch 1906 - 1912, k opravám a reštaurovaniu časti Stredného hradu pristúpil Jozef Pálfy.

Na základe podnetu Wiliama Rowlanda a pod záštitou komposesora Edmunda Zičiho došlo k praktickému využitiu opustených priestorov Oravského hradu, keď v roku 1868 tu bolo založené Múzeum Oravského komposesorátu, jedno z najstarších múzeí na Slovensku.

Oravský hrad

Múzeum

V priestoroch hradu sídli Oravské múzeum s viacerými expozíciami. V najstarších priestoroch horného hradu je inštalovaná archeologická expozícia. Prírodovedná expozícia umiestnená na dolných poschodiach v strednom hrade a na hornom poschodí stredného hradu sa nachádza etnografická expozícia. Historickú expozíciu tvorí komplex stredovekých a renesančných stavieb hradu a ich pôvodné zariadenie. Prehliadky hradu patria vďaka viacerým krátkym predstaveniam medzi najživšie na Slovensku.

Oravský hrad

Počas celého roka pripravuje Oravské múzeum pre návštevníkov Oravského hradu množstvo sprievodných podujatí. Otvorenie novej turistickej sezóny začiatkom mája začína tradičnými Thurzovskými slávnosťami. Za sprievodu zvonov a výstrelov z historických zbraní, sa veľkým symbolickým kľúčom odomkne brána Oravského hradu. Veľkej obľube sa každoročne teší Thurzov remeselnícky jarmok, na ktorom remeselníci zo Slovenska a zahraničia, prezentujú svoju zručnosť.
 

Oravský zámok

Okolie

Orava, názov kraja odvádzaný od rieky, v povodí ktorej sa rozprestiera. Samotný názov môže byť pôvodu galského, čo znamenalo bystrý tok, bystrú vodu, ale i germánskeho, vychádzajúceho z názvy limby. Archeologickými výskumami sa podarilo zmapovať a doložiť postupné osídľovanie regiónu v období paleolitu, strednej a mladšej doby bronzovej a železnej. Osídlenie nebolo prerušené ani v dobe rímskej a neskôr i v období príchodu Slovanov na naše územie, ktorí sa v oblasti Oravy usadili na prelome 8. a 9. storočia p. n. l.

Samotný pojem neznamenal iba Oravský hrad a jeho bezprostredné okolie, ale pravdepodobne sa jednalo už o významovo širšiu formuláciu, ktorá zahŕňala nielen colnú stanicu a niekoľko historicky doložených zemianskych sídiel, ale celé vtedajšie územie Oravy. Môžeme predpokladať, že už v polovici 13. storočia tu existovali menšie dediny, doložené historicky až neskôr.

Oravsky hrad

Informácie

Cenník

Dospelí: 6,00 - 5,00 € Študenti: 4,00 - 3,00 €
Deti [0 - 6]: 1,00 € Deti [6 - 18]: 4,00 - 3,00 €

 
Zdroj: www.oravamuzeum.sk 

Oravský hrad

Oravský Podzámok - Dolný Kubín
LAT: 49.2616220 = 49° 15' 41.8392"
LON: 19.3584510 = 19° 21' 30.4236"

Kontakt

Skype: Go2Slovakia.eu
E-mail mail@go2slovakia.eu
 *
 *

Ubytovanie v okolí

Zaujímavosti v okolí

Menu