• Go2Slovakia
  • Go2Slovakia
  • Go2Slovakia
  • Go2Slovakia
  • Go2Slovakia

Go2Slovakia   

Slovensko - Jaskyne Zobraziť všetky

Jasovská jaskyňa

Jasovská jaskyňa sa nachádza v Medzevskej pahorkatine v západnej časti Košickej kotliny. V roku 1846 sa stala prvou sprístupnenou jaskyňou na Slovensku, horné časti jaskyne však boli známe už v 13. storočí a nápis z roku 1452, ktorý zaznamenáva víťazstvo vojsk Jána Jiskru z Brandýsa, predstavuje najstaršiu písomnú zmienku v jaskyniach na Slovensku.
Národná prírodná pamiatka, Jaskyne svetového dedičstva, Slovenský kras
Jasovská jaskyňa
Jasovská jaskyňa
Pamiatky UNESCO
Slovensko, Košický kraj
Mesto: Jasov
Rezervácie
mail@go2slovakia.eu
Skype: go2slovakia.eu

Jasovská jaskyňa

Vytvorená je v druhohorných strednotriasových sivých gutensteinských dolomitoch a svetlých steinalmských vápencoch a dolomitoch. Jasovská skala je výrazne porušená zlomovými poruchami a početnými puklinami, čo podmieňuje prevládajúci smer chodieb a do značnej miery aj množstvo chodieb v jaskyni. Jasovská jaskyňa dosahuje dĺžku 2811 m a vertikálne rozpätie 55 m.

Dĺžka: 2811m     Hĺbka: 85m

Podzemné priestory sa vytvárali postupne vo viacerých vývojových fázach od najvyšších chodieb po najnižšie časti jaskyne v závislosti od vývoja doliny rieky Bodva. Vysoké meandrovité chodby so stropným korytom v hornej a strednej časti jaskyne vznikli koróznou a eróznou činnosťou bývalých ponorných vôd Bodvy. V nižších častiach sú dómy, siene a chodby so stenovými zárezmi a zarovnanými stropmi, ktoré zodpovedajú fázam stagnácie bývalej úrovne vodnej hladiny. Najnižšie časti jaskyne so zarovnanými stropmi vznikli rozpúšťaním vápenca v podmienkach pomaly prúdiacej až stagnujúcej vody.

Kolísanie hladiny podzemných vôd má za následok zaplavovanie najnižších častí jaskyne vrátane časti prehliadkovej trasy. Najnižšia úroveň hladiny jazera v jaskyni je 7 m pod úrovňou povrchového toku Bodvy, ktorej vody jaskyňou už nepretekajú. Občasné zaplavovanie dolných častí jaskyne v súčasnosti nezodpovedá kolísaniu hladiny Bodvy. Viaceré časti jaskyne dekoruje bohatá sintrová výplň. Pozornosť pútajú pagodovité stalagmity, stalagnáty, „kamenné“ vodopády, bubny, brčká a iné formy. Teplota vzduchu v jaskyni dosahuje 8,8 až 9,4 °C, relatívna vlhkosť 90 až 98 %.

Jasovská jaskyňa


Z pozostatkov niekdajších živočíchov sa v jaskyni našli kosti jaskynného medveďa (Ursus spelaeus) a jaskynnej hyeny (Crocuta spelaea). Jasovská jaskyňa je veľmi významnou chiropterologickou lokalitou. Doteraz sa zistilo až 19 druhov netopierov, ktoré sa v jaskyni zdržujú najmä v zimnom období. Najpočetnejší je podkovár veľký (Rhinolophus ferrumequinum) a podkovár malý (Rhinolophus hipposideros). Jaskyňa je jedným z najvýznamnejších zimovísk podkovárov veľkých na Slovensku. Z drobných bezstavovcov je vzácna šťúrovka Eukoenenia spelaea.

Prehliadková trasa

Prehliadkový okruh má dĺžku 720 m a prevýšenie 30 m. V jaskyni je 339 schodov. Výškový rozdiel medzi vchodom a východom je 28 m. Prehliadka trvá asi 45 min. Teplota vzduchu sa pohybuje od 8,8 do 9,4°C a relatívna vlhkosť vzduchu je 90 až 98 %.

Jaskyňu vytvorili ponorné toky rieky Bodvy v druhohorných triasových vápencoch v piatich vývojových úrovniach. Nachádza sa v nej bohatá sintrová výplň. Pozornosť pútajú pagodovité stalagmity, stalagnáty, „kamenné“ vodopády, bubny, brčká a iné formy. Jaskyňa je významným zimoviskom netopierov. Zimuje tu až 19 druhov z celkového počtu 24 druhov žijúcich na Slovensku. O tom, že jaskyňu poznali už v historických dobách, svedčí bratrícky nápis v Husitskej sieni z roku 1452.

Jasovská jaskyňa

Prístup

Prístup k jaskyni

Nachádza sa v Medzevskej pahorkatine na západnom okraji obce Jasov. K jaskyni je možné sa dostať odbočkou zo štátnej cesty č.E571 Košice – Rožňava, pri čerpacej stanici v Moldave nad Bodvou, cestou č.550 (10 km) alebo zo smeru Spišská Nová Ves – Smolník - Štós. Vchod je od parkoviska vzdialený asi 100 m bez prevýšenia.

Prístup autom k jaskyni
- Z Košíc smer Rožňava cez Moldavu nad Bodvou, odbočiť smer Jasov – 35 km,
- Z Rožňavy smer Košice cez Sorošku, Moldavu nad Bodvou, odbočiť smer Jasov – 50 km,
- Zo Spišskej Novej Vsi cez Smolník, Štós - 75 km.

Jasovská jaskyňa


Región

Slovenský kras

Slovenský Kras sa rozprestiera sa na území východného Slovenska, oblasť bola vyhlásená za národný park. Je to najväčšie a najtypickejšie územie s výskytom planinového krasu v strednej Európe. Pre tento dôvod v roku 1977 UNESCO vyhlásilo toto územie za biosferickú rezerváciu - jedinú svojho druhu na Slovensku.

Pozostáva z planín sklonených na juh oddelených kaňonmi. Sú tu sprístupnené štyri jaskyne Domica, Gombasecká, Ochtinská aragonitová, Jasovská. Územie CHKO je prevažne lesnaté. Z pôvodných lesov sa doteraz zachovali porasty s výskytom duba plstnatého na južných svahoch a porasty bučín na severných úbociach. Planiny sa využívajú aj na poľnohospodársku výrobu, prevažne na pasenie oviec.

Užitočné informácie

  • Jaskyne sú zatvorené každý pondelok a 1.1. a 24. - 26.12. Pravidelný vstup sa uskutoční pri minimálnom počte 4 osôb.
  • Vstupy sa môžu z prevádzkových dôvodov uskutočniť na základe rozhodnutia správcu jaskyne aj medzi hodinami pravidelných vstupov.
  • Mimoriadny vstup sa môže uskutočniť na požiadanie návštevníkov po dohode so správcom jaskyne aj medzi hodinami pravidelných vstupov. Nesmie sa tým narušiť plynulosť prevádzky jaskyne a treba zaplatiť poplatok.


​Cenník

Dospelí: 5,00 €  Seniori:  4,00 €
Deti [6-15]: 2,50 €  Študenti: 4,00 €


Zdroj: www.ssj.sk

Jasovská jaskyňa

Jasov - Košice-okolie
LAT: 48.6772120 = 48° 40' 37.9632"
LON: 20.9770360 = 20° 58' 37.3296"

Kontakt

Skype: Go2Slovakia.eu
E-mail mail@go2slovakia.eu
 *
 *

Zaujímavosti v okolí

Menu